We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Nieuwsbrief vrijdag 19 februari 2021

vrijdag 19 februari 2021
Dag allemaal,

We zijn de afgelopen twee weken weer naar school geweest! Het is fijn dat de kinderen elkaar weer hebben kunnen ontmoeten en dat de leerkrachten weer met de volledige groepen kon werken. Helaas vielen er nog twee dagen uit vanwege de weersomstandigheden, maar diezelfde omstandigheden hebben wel voor heel veel sneeuw- en ijspret gezorgd. De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de sneeuw en voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer kunnen schaatsen.

Voor verschillende groepen van de Schuthoek, de Zuid-Wester en Schuilingsoord was er dit jaar zelfs een Elfstedentocht. Meester Harry en zijn collega meester Matthijs hadden het prima georganiseerd en haalden er zelfs de krant mee!Aanpassing pauzetijden/schooltijden (herhaling).
Vanaf het moment dat we na de 1e lockdown weer op school zijn gekomen zijn we gestart met het continurooster. In de afgelopen periode hebben we gezien dat het prettig werkt; de kinderen eten gezamenlijk, er is rust, geen extra opstartmoment na de middag, de kinderen zijn vrij om 14.00 uur en kunnen nog volop spelen, de collega’s hebben ruimte om lessen voor te bereiden en andere bijbehorende taken uit te voeren. We kijken er dus positief op terug. Wel zien we dat de kinderen graag buiten spelen en dat na een broodje eten een kwartiertje pauze toch te kort is om even te ontspannen. Datzelfde geldt ook voor de collega’s. Ook zij geven aan behoefte te hebben aan een korte pauze tussen de middag. Tijdens de MR vergadering van afgelopen donderdag 21 januari is het thema ‘continurooster’ besproken. Men is akkoord gegaan met het voorstel van ons als team om de schooltijden aan te passen op de hoofdlocatie van de Schuthoek. Het gaat hierbij om het verlengen van de middagpauze met 15 minuten.
Vanaf de periode na de voorjaarsvakantie (maandag 1 maart) wordt de middagpauze met een kwartier verlengd. De kinderen eten een broodje in de klas vanaf 12.00 uur en gaan om 12.15 uur naar buiten om te spelen op het plein tot 12.45 uur.
De eindtijd van de schooldag schuift daarmee 15 minuten op naar 14.15 uur.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u een mail sturen naar de directie van de school: directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl


Oudergesprekken, locatie Zuidlaren.
In de week van 1 t/m 4 maart vinden de online oudergesprekken plaats. We willen we de oudergesprekken digitaal plannen en online gaan voeren. Dit doen wij met het programma Bookings.
Dit programma is gelinkt aan Teams zodat de afspraak zowel in de agenda van de leerkracht als in de agenda van u in Teams komt te staan. De geplande afspraak wordt dan via Teams uitgevoerd. Eerder deze week heeft u een mail ontvangen met daarin het stappenplan voor het maken van een afspraak. Op de locatie Zuidlaarderveen hebben de oudergesprekken al plaatsgevonden.

Herstart Schoolfruit.
Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl

Digibord, aangeboden door OV.
Sinds deze week staat er een prachtig verplaatsbaar digitaal schoolbord in de middenruimte van de Schuthoek Zuidlaren. Deze kunnen we gebruiken bij het geven van les aan kleine groepen kinderen en het verzorgen van presentaties tijdens vergaderingen, infoavonden e.d. Het bord is gefinancierd door de OV. We zijn daar erg blij mee en willen de OV dan ook bedanken voor deze investering!

Winnaars fotospeurtocht.
In de laatste week van januari is er goed gewandeld! Vele leerlingen hebben meegedaan aan de fotospeurtocht die door de wijk rondom school was uitgezet. Uit de vele inzendingen, met het juiste woord “Baanwielrennen”, hebben we de prijswinnaars getrokken.
Lisette uit groep 3 bij juf Afine/Esmee en Frank uit groep 1 bij juf Esmee/Anniek zijn de gelukkige winnaars geworden van een beachbal-setje (speciaal voor ons!)


Wij wensen hun veel succes en plezier en natuurlijk bedankt voor het meedoen!

Nieuwsbrief 15 januari

dinsdag 19 januari 2021
Dag allemaal,

Dinsdagavond is door het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen in ieder geval nog deze en volgende week onderwijs op afstand moeten geven. We wachten nadere berichtgeving over een mogelijke heropening af. We begrijpen dat dit voor ouders een bijzonder ingewikkelde periode is, waarin (thuis)werken moet worden gecombineerd met het begeleiden van kinderen met hun schoolwerk. Omdat we het belangrijk vinden dat ouders op de hoogte zijn van de wijze waarop we tijdens deze 2e Lock down periode invulling geven aan ons onderwijs, ga ik hieronder wat dieper in op de thema’s van het onderwijs in Lock down tijd.

Geven de leerkrachten de hele dag online onderwijs?
De leerkrachten geven op beide locaties op vaste momenten instructie aan de gehele groep. Daarnaast begeleiden de leerkrachten kleine groepjes kinderen. De andere kinderen van de groep zijn dan zelfstandig aan het werk met hun weektaak, net als tijdens een normale schooldag. Kinderen en ouders die vragen hebben kunnen de leerkrachten gedurende de hele schooldag per mail bereiken. Verder begeleiden de leerkrachten individuele kinderen en reageren zij op de vragen die per mail binnenkomen. Voor het geven van instructie wordt door een aantal leerkrachten filmpjes opgenomen en op You Tube of een ander platform geplaatst. Andere leerkrachten verwijzen naar bestaande instructiefilmpjes van de lesmethode of zijn er eigen instructiefilmpjes gemaakt. In de groepen 1/2 hebben de leerlingen twee keer in de week een online les. Naast lesgevende werkzaamheden hebben de leerkrachten ook andere taken zoals het voorbereiden van de weektaken, extra werk voorbereiden voor leerlingen, vergaderingen, scholingen etc.

AVG
Nu we online onderwijs verzorgen, wordt er gebruik gemaakt van instructiemomenten op de computer en worden er van te voren opgenomen filmpjes ingezet. Daarin zijn uiteraard ook beelden van leerkrachten en kinderen te zien. We willen u als ouders vragen te helpen bij het erop toezien dat we met z’n allen ‘AVG proof’ omgaan met dit materiaal.

De noodopvang en wie begeleidt deze kinderen?

De noodopvang bestaat voor een deel uit kinderen van ouders met een cruciaal beroep. We zien dat deze groep beduidend groter is dan tijdens de 1e Lock down periode. Wij roepen ouders daarom opnieuw op om hier alleen gebruik van te maken als zij zelf geen opvang kunnen regelen. Het andere deel in de noodopvang bestaat uit kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of bij wie de thuissituatie niet optimaal is om te leren. Op initiatief van de school komen zij een aantal dagdelen per week naar de noodopvang. Voor deze groep kinderen is het van groot belang dat er een teamlid aanwezig is bij de noodopvang. Zij helpen deze kinderen heel gericht met hun schoolwerk. Dagelijks gaan gemiddeld 20 leerlingen naar de noodopvang. ‘s Morgens worden de kinderen verdeeld in groepen. Ze werken in een klaslokaal aan hun weektaak en volgen de instructies van hun eigen groep: we kijken goed naar de samenhang van de groep en maken gericht afspraken. Op het whiteboard staat per dag een overzicht wanneer welke kinderen op Teams moeten en zorgen wij dat ze online komen. Per dag worden 2 a 3 personeelsleden ingezet voor de noodopvang. Dit zijn naast ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten, ook de vakleerkracht en stagiaires. Zo’n dag voor de noodopvang is erg dynamisch, teamleden moeten veel en snel schakelen vanwege de differentiatie in kinderen en aanbod. De aanvraag voor noodopvang kan alleen per mail via
h.westerhof@stichtingbaasis.nl.

Graag data voor noodopvang doorgeven t/m 9 februari. Zou u dit zo snel mogelijk willen doen?

Waarom gaat groep 8 niet naar school?
De afgelopen weken was in het nieuws aandacht voor scholen die leerlingen van groep 8 naar school lieten gaan. Een aantal ouders heeft geïnformeerd bij ons of dit ook mogelijk was? De reden dat wij hier niet voor kiezen is dat wij van mening zijn dat niet alleen groep 8 een cruciaal leerjaar is. Kinderen uit groep 3 zijn kwetsbaar omdat zij aan het begin staan van het proces van leren lezen en schrijven. Kinderen uit de groepen 5 en 6 blijken in deze tijd extra ondersteuning nodig te hebben omdat zij nog onvoldoende in staat zijn om zelfstandig te werken. We kiezen er daarom bewust voor om uit alle groepen kinderen die een leerachterstand dreigen op te lopen of andere belemmeringen ondervinden extra te begeleiden, zowel op school als online. Ouders die zich zorgen maken over de vorderingen van hun kind kunnen ten alle tijde contact opnemen met de leerkracht. Het advies voor de groep 8 kinderen wordt normaal voor 1 maart uitgesproken. Het landelijke voorstel is om kansrijk te adviseren. Ook wordt er landelijk overleg gepleegd om te kijken of er een meerjarige brugklas opgezet kan worden om zo kinderen meer kans te geven om de juiste schoolkeuze te maken.

Hoe gaat het nu met de CITO toetsen ?
In een normale situatie zouden we eind deze maand starten met de afname van de CITO Midden toetsen. Zolang onduidelijk is hoelang de scholen gesloten blijven, maken we geen nieuwe planning. CITO zal over enige tijd zelf met een voorstel komen. Vast staat dat de kinderen eerst weer enkele weken normaal onderwijs moeten kunnen volgen, voordat er getoetst kan worden.

Uitdelen nieuwe weekpakketten
Op maandag 18 januari is er een ophaalmoment georganiseerd voor de Schuthoek locatie Zuidlaren om u als ouders in de gelegenheid te stellen om de weektaak en bijbehorende lesmaterialen op te halen. Hiervoor houden we het volgende tijdschema aan: 
12.10 – 12.20 Achternaam beginnend met I t/m P 
12.20 – 12.30 Achternaam beginnend met Q t/m Z
12.00 – 12.10 Achternaam beginnend met A t/m H 
De uitgifte zal plaatsvinden via de ramen van de groepen. Groep 3 ook afhalen bij het lokaal van groep 7/8 en groep 1/2 afhalen bij het raam van het speellokaal. We willen u vragen per kind een stevige tas mee te nemen en u als ouders te clusteren als u bij elkaar in de buurt woont. Dit om het aantal contacten te beperken. 
Het uitdelen van lespakketten op de locatie Zuidlaarderveen heeft al plaatsgevonden. 

Ouders in de school
Dagelijks wordt een aantal kinderen door u als ouders/verzorgers naar school gebracht voor de noodopvang. We stellen het erg op prijs dat u buiten afscheid neemt van uw kind(eren), zodat u ertoe bijdraagt dat er zo weinig mogelijk ouders de school binnen komen. Mocht het toch nodig zijn dat u even naar binnen moet, dan is het fijn om te zien dat u een mondkapje draagt. Alleen samen krijgen we Corona eronder.

Margedagen
Op maandag 1 februari zijn beide locaties gesloten voor noodopvang. Er staat dan een studiedag gepland voor het team die we al lang geleden hebben gepland. Op die dag worden er dus geen online-lessen gegeven en is er geen noodopvang mogelijk. Ook op 2 februari staat er een margedag gepland voor het team. Komende week nemen we een besluit of deze (2 februari) door zal gaan of verplaatst wordt naar een ander moment.

Brief voor ouders Firma Heutink
Er is de afgelopen periode zeer veel gebruik gemaakt van de digitale kanalen. Wij maken gebruik van MOO. Door overbelasting op de digitale kanalen konden sommige ouders / kinderen wel inloggen en sommige niet. In de bijlage vindt u een brief van onze leverancier Heutink , waarbij ze uitleg geven waardoor er storing heeft plaatsgevonden.

Blijf gezond!
De Schuthoek is een gezonde school. Wij vinden het belangrijk dat daar ook voldoende aandacht voor is. Wekelijks wordt er ook een beweegbrief gemaakt door onze vakleerkracht en zijn collega’s met daarin leuke gezonde tips om te eten en te bewegen. Ook is er dagelijks een filmpje met beweegtips die de kinderen thuis kunnen uitvoeren. Regelmatig bewegen is goed om gezond en fit te blijven .

Voor actuele informatie over het Coronavirus verwijzen wij u naar www.rivm.nl/nieuws Met vriendelijke groeten, Team Schuthoek, locatie Zuidlaren, Zuidlaarderveen

Bijlage1
Bijlage2

Nieuwsbrief 4 december

vrijdag 4 december 2020
 Dag allemaal,  
Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie.  
In deze nieuwsbrief vooral aandacht voor het Sinterklaasfeest en het kerstfeest.  
We wensen u veel leesplezier en natuurlijk een hele fijne decembermaand toe.  
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
De decembermaand is begonnen. In de school hangt de geur van pepernoten en om mij heen in het kamertje staan de kerstbomen klaar om maandag versierd te worden. Tijd voor gezelligheid en ook even tijd voor bezinning zo aan het eind van het jaar. 
Het is straks al weer een jaar geleden dat ik begon als directeur van de 2 basisscholen (3 locaties) in Zuidlaren. Het jaar is voorbij gevlogen. En wat voor jaar. 
Samen leer je meer: het motto van onze school. Dat geldt zeker ook voor mij. Ik heb veel geleerd het afgelopen jaar en ik heb ook veel kinderen en mensen leren kennen. Werken in het onderwijs is een prachtig vak. Het is dynamisch, geen enkele dag is hetzelfde. Je kunt wel plannen maar er gebeurt van alles waardoor een planning ook zo weer anders kan verlopen. 
Trots ben ik op mijn scholen en ga iedere dag meestal op de fiets naar Zuidlaren. Fietsend door een prachtige omgeving kom ik altijd met een goed gevoel naar school.  
Wat is het leuk om te zien dat alle juffen en meesters op het plein staan om de kinderen te verwelkomen. Wat een fijn welkom, er is direct aandacht voor alle kinderen. Open, vertrouwd en een fijne sfeer zijn kernwaarden voor onze school. 
In de klas wordt er hard gewerkt met de principes van Natuurlijk Leren, waarbij het accent ligt op het Breindenken en het Bewegend Leren. Er gebeurt veel op de school en daar werken we samen hard aan. 
Het was een bijzonder jaar. Al in maart kwam Corona. De ene verandering na de andere volgde. De school ging een paar weken dicht voor de kinderen, maar achter de schermen zorgden we als team dat er werk was voor de kinderen, dat we contact met ze bleven houden en met de ouders, via de telefoon en later via digitaal bellen. We misten de kinderen, het contact, de verwondering die kinderen brengen. Wat waren we blij dat de kinderen weer naar school mochten (wel in kleinere groepen) maar ook was het spannend. Want hoe zou het met ze zijn en hoe zou het met de besmettingen gaan. Best onzeker allemaal, maar we stonden er weer als team. We zagen dat de kinderen weer blij waren om op school te zijn. Spelen met  elkaar en ook weer samen leren; belangrijk. De laatste weken voor de zomer weer allemaal op school. Met toch een leuk schoolfeest en een mooie afsluiting van groep 8, die hun eigen speelfilm hadden gemaakt. Veerkracht, dat is het woord waarvan ik denk als mijn team zie. Steeds weer kijken hoe we vol energie de school draaiend kunnen houden. Ook nu met alle activiteiten die we hebben gehad. Een sfeervolle lampionnenshow, om de school,  een knus en gezond schoolontbijt, Sinterklaasfeest gaat gewoon door en ook de Kerst vieren we Coronaproof samen. Met steeds in ons achterhoofd om het samen met de kinderen fijn te hebben. We missen het echte contact met de ouders erg en proberen jullie ook mee te nemen in wat we allemaal doen in school. Daarbij houden we steeds de kwaliteit van onderwijs voor ogen, want dat staat natuurlijk wel voorop. Hoe blijven we kwalitatief goed onderwijs geven. 
Lieve ouders, heel erg bedankt dat jullie goed de regels in acht nemen wat betreft de Corona aanpak. Want wat kan het soms lastig zijn dat je niet even mee kan naar binnen voor een laatste knuffel, even dat werkje bekijken van uw zoon of dochter of even binnenlopen om te vragen hoe het gaat. We doen het goed samen, kinderen, ouders en de teams. 
Niet alleen op schoolniveau speelde er van alles, maar ook bovenschools was het een roerige tijd. Ik kijk terug op een boeiend jaar en hoop dat we elkaar gauw weer echt kunnen ontmoeten. Gelukkig lijkt daar zicht op te zijn.  
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een gezond gelukkig sprankelend nieuw jaar! 
  
Janet Meijer 
 
 
 
 
Corona en mondkapjes. 
We realiseren ons dat we u als ouders vanwege Corona helaas minder kunnen betrekken bij de feestelijkheden die in december op school gevierd worden. Toch willen we u bedanken voor het feit dat u erg bereid bent zich te houden aan de gemaakte afspraken. 
Vanuit de overheid is er een aanvulling bekend gemaakt op de reeds geldende regels. Sinds  
1 december zijn mondkapjes verplicht in binnenruimtes. We vragen u als ouders daar rekening mee te houden als u een bezoek aan de school brengt. 

Decembermaand feestmaand. 
De kinderen hebben het gezellig en druk met de feesten zoals ze in dit deel van het jaar gevierd worden. De school en de klassen waren versierd voor het Sinterklaasfeest en worden daarna in Kerstsferen gebracht. De kinderen hebben afgelopen donderdag samen pepernoten gemaakt. In groepen van jong en oud werden de pepernoten ‘gedraaid’ en op grote bakplaten gelegd. Een aantal ouders was vervolgens bereid de pepernoten daadwerkelijk te bakken. Dankjewel daarvoor! 
                 
 
 
Sinterklaasfeest 4 december 2020. 
Vandaag was het zover: Sinterklaas was op bezoek in beide scholen! (hoe doet hij dat toch……). 
In Zuidlaarderveen moesten de kinderen via een zoektocht proberen de Sint te vinden. Hij bleek zich te hebben ‘verstopt’ in de Zaandorre, het dorpshuis. Daar hebben de kinderen, samen met Sint en de Pieten, het feest gevierd. 
Op de locatie in Zuidlaren bleken Sinterklaas en zijn Pieten al voor 8.30 uur binnen te zijn. Ze hebben alle groepen bezocht en natuurlijk cadeautjes aan de kinderen van de lagere groepen uitgedeeld. De jongens en de meisjes van de hogere groepen hadden prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Iedereen had er goed zijn/haar best op gedaan.  
We kijken terug op een zeer geslaagd feest op beide locaties. We willen alle mensen die hebben geholpen om dit feest voor te bereiden en uit te voeren, heel erg bedanken!  
We wensen de (hulp)Sint en zijn Pieten nog een goed en fijn verjaardagsfeest toe voordat zij weer naar Spanje varen. Voor de collega’s zit er niet veel anders op dan eerst te gaan opruimen….. 
 
             
 
Kerstfeest 2020 
 
Sinterklaas is nog in het land maar wij hebben al weer informatie over het kerstfeest voor jullie. Ook het Kerstfeest zal dit jaar op een andere manier gevierd worden. Het traditionele Kerstdiner wordt dit jaar vervangen door een Kerstlunch. 
Donderdag 17 december komen alle kinderen gewoon om half 9 op school. Mooie kerstkleren aan mag maar hoeft niet. Die mogen ook een in een tas mee want er is later op de ochtend omkleed-tijd. De kinderen van groep 1/2/3 worden hierbij geholpen door de juffen en de kinderen van groep 7/8. 
’s Ochtends hebben we een creatief en sportief programma met alle kinderen van groep 1 t/m 8 en om half 1 gaan we genieten van een gezamenlijke Kerstlunch. Er hoeft die dag geen lunchpakketje meegenomen te worden. Dat krijgen de kinderen op school.  Om 14.00 uur gaat iedereen naar huis.  

De Kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 18 december om 12.00 uur 

   
 
Pietengym in sporthal “De Zwet” door leerlingen Zuidlaarderveen
Donderdag 3 december was het dan zover. De leerlingen uit Zuidlaarderveen hadden Pietengym over een parcours wat verzonnen was door de hulp-meesters Ruben en Rik.  
De vaardigheden werden goed getest, kunnen wij u vertellen. De inzet was groot en …… Sinterklaas erg tevreden! Mocht 5 december de nood aan de man zijn bij Sinterklaas, dan zitten er in Zuidlaarderveen vele goede hulp-Pietjes!  
Wij kijken in ieder geval terug op een gezellig uurtje met z’n allen.
 
Meester Harry, Ruben en Rik. 
                        
  
Even belangrijk nieuws over gym
Aanstaande dinsdag 8 december is er GEEN gymles voor de leerlingen. Meester Harry is dan in sporthal “De Zwet” voor sporttoernooien van diverse scholen. Groep 7/8 van onze school zal daar dinsdagmorgen de spits afbijten in hun eigen “bubble”. Ze gaan volleyballen, korfballen en basketballen tegen elkaar, maar in elke sport is er ook een Challenge te doen. Welke school zal er dan met de fel begeerde beker vandoor gaan? Dat is donderdag 10 december bekend! In ieder geval: zet hem op groep 7/8!  
                            
Oudercommissie Schuthoek. 
Afgelopen maandagavond zijn hebben we een overleg gehad met een aantal oudercommissie leden op de locatie van de Schuthoek in Zuidlaren. Door Corona zijn de activiteiten wel wat anders ingevuld dan andere jaren, maar contact met de ouders en ouderhulp blijft belangrijk. Vanuit het team bestond de wens om voor ieder groepslokaal 1 groepsouder te hebben zodat helder is wie aanspreekpunt is per klas. 
Op onze school is het zo georganiseerd dat er een Ouder Vereniging is (Remmy Pieters en Bas Schrage en Wilma vanuit het team). Zij beheren en bewaken het geld dat binnenkomt vanuit de ouderbijdrage, maar ook vanuit de oud papieractie. Zij hebben een verdeling gemaakt hoeveel geld er beschikbaar is voor iedere activiteit die we als school organiseren. 
Beide locaties hebben een Ouder Commissie. Zij organiseren en regelen samen met het team de activiteiten voor de kinderen. Dat doen ze niet alleen. Hulp van andere ouders is altijd welkom. 
In het overleg hebben we afgesproken wie de groepsouders voor de rest van dit schooljaar zijn, wie er in de Ouder Commissie zitten dit schooljaar. Ook het officiële gedeelte hebben we besproken: wie is de voorzitter en is er een rooster van aftreden. Officieel heb je 3 jaar zitting in de Oudercommissie en dan kan er een andere ouder de plek invullen. Dit gaan we voor de zomer opstellen, want het is niet handig dat iedereen er tegelijk uitgaat. 
Ook hebben we alle activiteiten eens op een rij gezet en dat waren er best veel. Kortom, ouderhulp is onmisbaar. 

Hieronder volgt het lijstje van de oudercommissie Zuidlaren: 
Groepsouders dit jaar
Gr 1/2 : Carina van Leeuwen (moeder van Jip, Thiemen en Pepijn) 
Gr 3: Iris Snijders (moeder van Lois, Thymen en Feline) 
Gr4/5/6: Renate Ubels (moeder van Isa en Jason) 
Gr 7/8 : Martine/ Vivian (moeder van Suzet en Vivian moeder van Camerom en Breagha), 
 
Heleen Hovenkamp ( moeder van Yvette ) doet de  inkoop en vliegende keep. 
Wilma is vanuit het team , samen met Martine doen zij het voorzitterschap. 
 
In Zuidlaarderveen is er ook een actieve oudercommissie: 
 
Annemarie Koster (moeder van Annelot) 
Jolanda Nijsink (moeder van Willemijn en Ferdinand) 
Apallonia Venema (moeder van Finn) 
Irene  Hoogstra (moeder van Liv) 
Gerda  Buist (moeder Kyra) 
Linda de Kleine (moeder Marit) 
Carina Huisman (moeder Maarten) 
                                                   
Algemeen. 
Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.  
Agenda komende periode. 
9 nov – 16 april : EU Schoolfruit 
8 december : geen gym!! 
17 december : Kerstlunch, locatie Zuidlaren : kerstdiner locatie Zuidlaarderveen. 
18 december ’20: alle kinderen van beide locaties zijn vrij om 12.00 uur!! 
19 dec. ‘20 – 3 jan. ’21  : Kerstvakantie 
1 en 2 februari ’21 : margedagen. De kinderen zijn vrij.  

Bijlagen. 
Deze keer geen bijlagen. 
 

Nieuwsbrief 20 november

vrijdag 20 november 2020
Dag allemaal, Hierbij de nieuwsbrief van vrijdag 20 november. Uiteraard nieuws over het aanstaande Sinterklaasfeest. Daarnaast informatie uit allerlei ‘hoeken’ van de schoolorganisatie. Leest u ook de Oostermoer? We raden u dat zeker aan! Regelmatig halen we de krant met mooie verslagen over activiteiten van onze school. In de laatste weken stonden we erin met een foto van het gebouwde kasteel (Kinderboekenweek), de Blazersklas en het bezoek van onze kleuters aan Mozaïek om Sint Maarten-liedjes te zingen voor de bewoners.

Sinterklaasfeest 4 december 2020.
Hier een bericht van Sinterklaas
het gaat nog goed met deze oude baas.
Maar ook Sint kan niet aan het coronaverhaal ontsnappen
dat zult u als ouders vast wel snappen.
Er komt dit jaar bij de school geen intocht
maar u moet weten dat we met de juffen wel naar een alternatief hebben gezocht.
U brengt uw kind 4 december gewoon net als anders naar school of naar de gymzaal
ook al lijkt dat misschien wel een beetje kaal.
Maar in de loop van de ochtend zal ik met mijn Pieten komen
en maken we er een feest van om nog lang van te dromen.
Eten en drinken voor in de ochtendpauze verzorgen wij
want van iets lekkers worden alle kinderen blij.
Ook de schooltijden blijven deze dag zoals ze altijd zijn
dat is voor een ieder wel zo fijn.
Gymnastiek gaat gewoon door voor groep 3 t/m 8
het is meester Harry die in de gymzaal op jullie wacht.
Heeft u nog vragen over deze dag
alle meesters en juffen beantwoorden die met een lach.
In aangepaste vorm gaan wij er een groot feest van maken
want Sint en zijn Pieten gaan nooit met deze traditie staken.
Groeten van Sinterklaas.

Pietengym.
Op dinsdag 24 november wordt er op de locatie in Zuidlaren Pietengym georganiseerd voor de kinderen van groep 1, 2 en 3.
De kinderen mogen hun gymkleren aan, maar pietenpakjes mag natuurlijk ook! Aan het eind van de gymles wacht er een heus Pietendiploma op hen.

Nieuws vanuit de werkgroep Gezonde School:
Zoals u allen al wel gehoord zult hebben is het Schoolfruit alweer bijna twee weken “aan de gang”. De tweede week begon op woensdag met een Kaki! Een lekkere zoete vrucht die er goed in ging bij de leerlingen van groep 1/2.
In de herfstmaanden is kaki fruit of persimmon volop verkrijgbaar in Nederland.
De oranje vrucht met zoet, sappig vruchtvlees en een enigszins stevige schil komt oorspronkelijk uit China. Daar wordt het fruit geprezen voor haar gezondheidsvoordelen en helende krachten. Kakifruit zou helpen tegen hoofdpijn, rugpijn, voetklachten en het helpt de weerstand te verhogen. Ook zit het vol met vitamines A, B6,C en E. En …… ja,ja, als je er aan de bovenkant een stukje afhaalt verschijnt er een heuse bloem! Dat wist juf Anniek dan weer!


Sint Maarten 2020.
Zoals bekend, worden de feestjes dit jaar anders georganiseerd dan andere jaren. Zo ook het lampionnenfeest. De kinderen hadden allemaal mooie lichtjes gemaakt en wilden dat natuurlijk toch graag laten zien aan de ouders. Op de locatie in Zuidlaren hadden de kinderen en het schoolteam een lampionshow georganiseerd waarbij de ouders aan het begin van de avond een rondje om de school liepen en via de ramen naar binnen konden kijken om de lampionnen te zien. Een grote opkomst, een goede organisatie en een mooi verlichte school hebben de show tot een groot succes gemaakt. De kleuters van groep 1/2 zijn op bezoek geweest bij Mozaïek. Ze hebben vanaf het terras de bewoners verwend met het zingen van Sint Maarten liedjes. Het optreden werd zeer gewaardeerd door de bewoners. De kinderen van de locatie in Zuidlaarderveen hebben ’s middags op het schoolplein een aantal liedjes gezongen voor de ouders die op het plein stonden te luisteren. Ook dat was een geslaagde uitvoering.

De kinderen van groep 7 van de Schuthoek Zuidlaarderveen gaan naar Duinrell!
Jaarlijks doen veel kinderen mee aan de landelijke Kinderpostzegelactie. Nu is gebleken dat de kinderen van groep 7 van de school in Zuidlaarderveen zoveel postzegels hebben verkocht, dat ze in aanmerking zijn gekomen voor een prijs!
Volgend jaar april gaat de groep een dagje naar Duinrell in Wassenaar. Groep 7: Gefeliciteerd!!

Algemeen.
Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.

Agenda komende periode.
9 nov – 16 april : EU Schoolfruit
25 november : margedag. De kinderen van beide locaties zijn die dag vrij.
4 december : Sinterklaasfeest
17 december : Kerstviering
19 dec. ‘20 – 3 jan. ’21 : Kerstvakantie

Bijlagen. Deze keer geen bijlagen

Nieuwsbrief 6 november

vrijdag 6 november 2020
Dag allemaal,
Het is alweer november. De herfst is in volle gang: op het plein verzamelen de kinderen grote hopen gevallen blad om er lekker in te spelen of om het te helpen opruimen. De feestdagen komen ook langzaam maar zeker dichterbij. In deze nieuwsbrief meer informatie daarover. We wijzen u er nogmaals op dat vanwege Corona de kinderfeesten er dit schooljaar anders uitzien dan in voorgaande jaren.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen een ontbijt gehad op school. Hierover eveneens meer informatie van de werkgroep ‘Gezonde School’ in deze nieuwsbrief. We wijzen u ook graag op de laatste pagina’s van deze nieuwsbrief. Een aantal kinderen van onze school in Zuidlaarderveen doet verslag van activiteiten die ze hebben uitgevoerd.

We wensen u veel leesplezier!

Feestelijke activiteiten: Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over Sint Maarten, Sinterklaasfeest en Kerstviering. Uiteraard gaan we deze feesten ook in dit schooljaar weer vieren, maar dan wel passend binnen de maatregelen van Corona. Dit maakt dat de vieringen anders en op een aangepaste manier zullen moeten worden georganiseerd.
Voor wat betreft Sint Maarten hebben we afgesproken dat we wel lampionnen op school gaan maken. Het is vervolgens aan de ouders om te beslissen of uw kinderen langs de deuren gaan lopen. Ook als u besluit om dat niet te doen, is een lampion altijd een mooi lichtje tijdens de donkere dagen. Om u als ouders toch in de gelegenheid te stellen om de lampionnen te zien, wordt er op dinsdag 10 november een ‘kijkronde’ georganiseerd waarbij u als ouder van buiten een kijkje door de ramen kunt nemen.
Hoe ziet de organisatie eruit voor de locatie in Zuidlaren?
- 18.00 – 18.30 uur: de gezinnen van wie de achternaam begint met A t/m M kunnen een rondje om de school lopen.
- 18.30 – 19.00 uur: de gezinnen van wie de achternaam begint met N t/m Z kunnen een rondje om de school lopen.
- de route start bij het lokaal van groep 7/8, vervolgens langs groep 4/5/6, dan langs het lokaal van OKI, daarna langs het lokaal van groep 3 en tenslotte langs de klas van groep 1/2.

We zorgen ervoor dat het hek bij het blauwe schuurtje open staat zodat u via het plein het schoolterrein weer kunt verlaten. We zullen ervoor zorgen dat de route goed bewandelbaar is. We doen een klemmend beroep op u allen om met niet meer dan twee personen bij elkaar te lopen en voldoende afstand van elkaar te houden!

Voor de locatie in Zuidlaarderveen is een ander programma bedacht. De kinderen komen daar op 11 november om 12.15 uur met hun lampion naar het schoolplein om daar voor de ouders liedjes te zingen. De ouders zijn dus van harte uitgenodigd om daarbij (met de Corona regels in acht nemend) aanwezig te zijn.

Niet vergeten: alle kinderen moeten maandag een lampionstokje, voorzien van hun naam, mee naar school nemen!

              We wensen iedereen veel kijk- en of luisterplezier!!
Over het Sinterklaasfeest, dat wordt gevierd op vrijdag 4 december, zullen we u in de volgende nieuwsbrief informeren. Hetzelfde geldt voor het Kerstfeest. Ook daarover zullen we u als ouders op een later moment informeren.

Nieuws vanuit de werkgroep ‘Gezonde School’: Kiwi-ballenactie.
Wij van de Schuthoek doen mee aan de KIWI-ballenactie van “Fruit een lekkere buit”. Dit is een vakoverschrijdend scholenproject samengesteld voor en door leerkrachten, vol fijne “fruitdagingen” en interactieve lesmomenten voor kinderen van 6 – 12 jaar.

Voor de ballenactie moesten we een poster downloaden en deze moet voorzien worden van maar liefst 300 KIWI-stickers. (u weet wel, die stickers op een echte gezonde KIWI) Lukt ons dat, dan verdienen wij als school 20 ballen!
Ennnn …… we missen er nog 28! Heel goed gedaan in drie weken tijd. Een echte top-prestatie! Maar we gaan natuurlijk tot het gaatje, dus nog even doorzetten met KIWI’s eten en stickers verzamelen.
Heeeel goed bezig allemaal. Wilt u als ouder de site bezoeken? Dat kan op www.fruiteenlekkerebuit.nl

Verslag Nationaal Schoolontbijt woensdag 4 november 2020.
Op woensdag 4 november was het zover: ontbijten met alle kinderen op school! Sommige kinderen waren nog in de pyjama!
In de klassen en in de middenruimte van de school waren de tafels al keurig gedekt. We hadden ervoor gekozen om de kinderen van de verschillende groepen door elkaar te ‘husselen’. Op die manier konden de oudere leerlingen de jongere leerlingen helpen. Uiteraard is er in de groepen ook aandacht besteed aan het belang van een goed ontbijt. Naast al het lekkers was er ook lesmateriaal aangeleverd waar de leerkrachten gebruik van konden maken: animatiefilmpjes, de Ontbijtmeter, de 5 vuistregels (waarom is gezond ontbijten belangrijk?) en de Schijf van 5. Naast het feit dat we iedereen graag wijzen op het belang van een gezond ontbijt, was het ook een heel gezellig om met z’n allen op school te ontbijten!

EU Schoolfruit
Van 9 november tot en met 16 april krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag op school gratis een portie groente en/of fruit.
Het EU-schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. En het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kind(-eren) ontvangt (-en)? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Ook staat deze site vol met leuke gezonde weetjes.
Tot slot …… smullen maar!!
(Uiteraard zullen we de geldende maatregelen rondom corona in acht nemen)

Oud papier.
Op 16 november aanstaande wordt er voor de tweede keer oud papier opgehaald. De hulpouders worden om 18.00 uur op school verwacht. Twee ouders komen met de fiets naar school en rijden voor de twee papierwagens aan. Alvast bedankt voor jullie hulp en medewerking!


Algemeen. Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.

Agenda komende periode.
10 november : viering Sint Maarten + kijkronde voor ouders locatie Zuidlaren 11 november : viering Sint Maarten voor ouders locatie Zuidlaarderveen vanaf 12.15 uur
16 november : oud papier actie
9 nov – 16 april : EU Schoolfruit
25 november : margedag. De kinderen zijn die dag vrij.
4 december : Sinterklaasfeest
17 december : Kerstviering
19 dec. ‘20 – 3 jan. ’21 : Kerstvakantie

Bijlagen.
Deze keer geen bijlagen, maar mooie bijdragen van de kinderen van onze locatie in Zuidlaarderveen. Ze vertellen over allerlei activiteiten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden in en om de school.
Vier november op woensdagochtend en het was kwart over acht. Het schoolontbijt !
Iedereen was er!! Het duurde tot half tien. Het eten was heel lekker. Er waren drie soorten brood en heel veel soorten beleg. We hadden een lopend buffet. Het is super en lekker. We hadden brood en kaas en hagelslag en ei en jam en appelstroop en boter.
Het was rustig in de klas. Dat vond de juf super
En we kregen een dikke duim omhoog. Het was heeeeeeel leuk en lekkerrrrr ontbijt. Ik hoop dat we het volgend jaar weer kunnen doen.


Ties, Milan, Melina, Ferdinand en Pien.

We hebben ook nog een tekst geschreven over spelletjes op het plein.
We vinden het heel leuk om op het plein te spelen. Hier wat spelletjes die wij spelen.
De tikker moet de kinderen tikken en als je op de steen staat, dan kan de tikker je niet tikken. Maar als er iemand anders op gaat staan dan moet jij ervan af en dan kan jij weer getikt worden.
We spelen ook vaak 10 tellen in de rimboe.
De zoeker telt tot 10 en dan tikt de rest van de kinderen de zoeker op de rug. En dan roep je je naam en dan ren je weg! En dan verstop je je. En de zoeker zoekt je dan.
We voetballen ook vaak in de pauze. We hebben dan twee teams en twee goals. De goals zijn dan de muur en het hek. We spelen dan tegen de rest. Tycho en Maarten willen meestal met z’n tweeën en dat vindt de rest ook altijd goed.
We vegen ook bladeren. We vegen het hele plein. En de kleuters springen in de bladerenberg. En dat is heel grappig!
We doen ook wel eens museumtikkertje. Dan moet je heel stil staan.
We vinden het heel leuk op het plein.

Annelot, Maarten, Willemijn, Isabel en Don Lloyd

En nog een tekst over het uithollen van pompoenen.

We moesten pompoenen gaan uithollen. Maar daarna moesten we, als we klaar waren, er met onze handen in ( Bleeh). We gingen uithollen en daarna vormpjes erin maken. En dat was superleuk. En we kwamen de volgende dag op school en ze waren kapot. Ze waren grijs en er zaten vliegjes in.
Tycho, Louise, Maarten en Isabel

En nog een tekst van Kevin

Op 20 oktober ging ik en de hele klas ons werk afmaken. En daarna mochten we een pompoen uitkiezen. Natuurlijk pakte ik de grootste pompoen. Maar dat was een domme keuze, omdat ik hem moest uithollen met een schepje. Maar dat lukte niet......dus we moesten het met de hand doen. Bah.....!! Dat was vies!! Ik deed mijn hand eruit. Ik had nog zoiets vies aangeraakt. Het leek zoals oranje wormen met bevroren kevers! Maar... ik moest het doen. Ik propte mijn hele hand erin en aaaahhh!!!vorige pagina | volgende pagina