We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief vrijdag 19 februari 2021

Dag allemaal, We zijn de afgelopen twee weken weer naar school geweest! Het is fijn dat de kinderen elkaar weer hebben kunnen ontmoeten en dat de leerkrachten weer met de volledige groepen kon werken. Helaas vielen er nog twee dagen uit vanwege de weersomstandigheden, maar diezelfde omstandigheden hebben wel voor heel veel sneeuw- en ijspret gezorgd. De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de sneeuw en voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer kunnen schaatsen. Voor verschillende groepen van de Schuthoek, de Zuid-Wester en Schuilingsoord was er dit jaar zelfs een Elfstedentocht. Meester Harry en zijn collega meester Matthijs hadden het prima georganiseerd en haalden er zelfs de krant mee! Aanpassing pauzetijden/schooltijden (herhaling). Vanaf het moment dat we na de 1e lockdown weer op school zijn gekomen zijn we gestart met het continurooster. In de afgelopen periode hebben we gezien dat het prettig werkt; de kinderen eten gezamenlijk, er is rust, geen extra opstartmoment na de middag, de kinderen zijn vrij om 14.00 uur en kunnen nog volop spelen, de collega’s hebben ruimte om lessen voor te bereiden en andere bijbehorende taken uit te voeren. We kijken er dus positief op terug. Wel zien we dat de kinderen graag buiten spelen en dat na een broodje eten een kwartiertje pauze toch te kort is om even te ontspannen. Datzelfde geldt ook voor de collega’s. Ook zij geven aan behoefte te hebben aan een korte pauze tussen de middag. Tijdens de MR vergadering van afgelopen donderdag 21 januari is het thema ‘continurooster’ besproken. Men is akkoord gegaan met het voorstel van ons als team om de schooltijden aan te passen op de hoofdlocatie van de Schuthoek. Het gaat hierbij om het verlengen van de middagpauze met 15 minuten. Vanaf de periode na de voorjaarsvakantie (maandag 1 maart) wordt de middagpauze met een kwartier verlengd . De kinderen eten een broodje in de klas vanaf 12.00 uur en gaan om 12.15 uur naar buiten om te spelen op het plein tot 12.45 uur. De eindtijd van de schooldag schuift daarmee 15 minuten op naar 14.15 uur. Mocht u vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u een mail sturen naar de directie van de school: directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl Oudergesprekken, locatie Zuidlaren. In de week van 1 t/m 4 maart vinden de online oudergesprekken plaats. We willen we de oudergesprekken digitaal plannen en online gaan voeren. Dit doen wij met het programma Bookings. Dit programma is gelinkt aan Teams zodat de afspraak zowel in de agenda van de leerkracht als in de agenda van u in Teams komt te staan. De geplande afspraak wordt dan via Teams uitgevoerd. Eerder deze week heeft u een mail ontvangen met daarin het stappenplan voor het maken van een afspraak. Op de locatie Zuidlaarderveen hebben de oudergesprekken al plaatsgevonden. Herstart Schoolfruit. Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl Digibord, aangeboden door OV. Sinds deze week staat er een prachtig verplaatsbaar digitaal schoolbord in de middenruimte van de Schuthoek Zuidlaren. Deze kunnen we gebruiken bij het geven van les aan kleine groepen kinderen en het verzorgen van presentaties tijdens vergaderingen, infoavonden e.d. Het bord is gefinancierd door de OV. We zijn daar erg blij mee en willen de OV dan ook bedanken voor deze investering! Winnaars fotospeurtocht. In de laatste week van januari is er goed gewandeld! Vele leerlingen hebben meegedaan aan de fotospeurtocht die door de wijk rondom school was uitgezet. Uit de vele inzendingen, met het juiste woord “Baanwielrennen”, hebben we de prijswinnaars getrokken. Lisette uit groep 3 bij juf Afine/Esmee en Frank uit groep 1 bij juf Esmee/Anniek zijn de gelukkige winnaars geworden van een beachbal-setje (speciaal voor ons!) Wij wensen hun veel succes en plezier en natuurlijk bedankt voor het meedoen!

Nieuwsbrief 15 januari

Dag allemaal, Dinsdagavond is door het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen in ieder geval nog deze en volgende week onderwijs op afstand moeten geven. We wachten nadere berichtgeving over een mogelijke heropening af. We begrijpen dat dit voor ouders een bijzonder ingewikkelde periode is, waarin (thuis)werken moet worden gecombineerd met het begeleiden van kinderen met hun schoolwerk. Omdat we het belangrijk vinden dat ouders op de hoogte zijn van de wijze waarop we tijdens deze 2e Lock down periode invulling geven aan ons onderwijs, ga ik hieronder wat dieper in op de thema’s van het onderwijs in Lock down tijd. Geven de leerkrachten de hele dag online onderwijs? De leerkrachten geven op beide locaties op vaste momenten instructie aan de gehele groep. Daarnaast begeleiden de leerkrachten kleine groepjes kinderen. De andere kinderen van de groep zijn dan zelfstandig aan het werk met hun weektaak, net als tijdens een normale schooldag. Kinderen en ouders die vragen hebben kunnen de leerkrachten gedurende de hele schooldag per mail bereiken. Verder begeleiden de leerkrachten individuele kinderen en reageren zij op de vragen die per mail binnenkomen. Voor het geven van instructie wordt door een aantal leerkrachten filmpjes opgenomen en op You Tube of een ander platform geplaatst. Andere leerkrachten verwijzen naar bestaande instructiefilmpjes van de lesmethode of zijn er eigen instructiefilmpjes gemaakt. In de groepen 1/2 hebben de leerlingen twee keer in de week een online les. Naast lesgevende werkzaamheden hebben de leerkrachten ook andere taken zoals het voorbereiden van de weektaken, extra werk voorbereiden voor leerlingen, vergaderingen, scholingen etc. AVG Nu we online onderwijs verzorgen, wordt er gebruik gemaakt van instructiemomenten op de computer en worden er van te voren opgenomen filmpjes ingezet. Daarin zijn uiteraard ook beelden van leerkrachten en kinderen te zien. We willen u als ouders vragen te helpen bij het erop toezien dat we met z’n allen ‘AVG proof’ omgaan met dit materiaal. De noodopvang en wie begeleidt deze kinderen? De noodopvang bestaat voor een deel uit kinderen van ouders met een cruciaal beroep. We zien dat deze groep beduidend groter is dan tijdens de 1e Lock down periode. Wij roepen ouders daarom opnieuw op om hier alleen gebruik van te maken als zij zelf geen opvang kunnen regelen. Het andere deel in de noodopvang bestaat uit kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of bij wie de thuissituatie niet optimaal is om te leren. Op initiatief van de school komen zij een aantal dagdelen per week naar de noodopvang. Voor deze groep kinderen is het van groot belang dat er een teamlid aanwezig is bij de noodopvang. Zij helpen deze kinderen heel gericht met hun schoolwerk. Dagelijks gaan gemiddeld 20 leerlingen naar de noodopvang. ‘s Morgens worden de kinderen verdeeld in groepen. Ze werken in een klaslokaal aan hun weektaak en volgen de instructies van hun eigen groep: we kijken goed naar de samenhang van de groep en maken gericht afspraken. Op het whiteboard staat per dag een overzicht wanneer welke kinderen op Teams moeten en zorgen wij dat ze online komen. Per dag worden 2 a 3 personeelsleden ingezet voor de noodopvang. Dit zijn naast ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten, ook de vakleerkracht en stagiaires. Zo’n dag voor de noodopvang is erg dynamisch, teamleden moeten veel en snel schakelen vanwege de differentiatie in kinderen en aanbod. De aanvraag voor noodopvang kan alleen per mail via h.westerhof@stichtingbaasis.nl. Graag data voor noodopvang doorgeven t/m 9 februari. Zou u dit zo snel mogelijk willen doen? Waarom gaat groep 8 niet naar school? De afgelopen weken was in het nieuws aandacht voor scholen die leerlingen van groep 8 naar school lieten gaan. Een aantal ouders heeft geïnformeerd bij ons of dit ook mogelijk was? De reden dat wij hier niet voor kiezen is dat wij van mening zijn dat niet alleen groep 8 een cruciaal leerjaar is. Kinderen uit groep 3 zijn kwetsbaar omdat zij aan het begin staan van het proces van leren lezen en schrijven. Kinderen uit de groepen 5 en 6 blijken in deze tijd extra ondersteuning nodig te hebben omdat zij nog onvoldoende in staat zijn om zelfstandig te werken. We kiezen er daarom bewust voor om uit alle groepen kinderen die een leerachterstand dreigen op te lopen of andere belemmeringen ondervinden extra te begeleiden, zowel op school als online. Ouders die zich zorgen maken over de vorderingen van hun kind kunnen ten alle tijde contact opnemen met de leerkracht. Het advies voor de groep 8 kinderen wordt normaal voor 1 maart uitgesproken. Het landelijke voorstel is om kansrijk te adviseren. Ook wordt er landelijk overleg gepleegd om te kijken of er een meerjarige brugklas opgezet kan worden om zo kinderen meer kans te geven om de juiste schoolkeuze te maken. Hoe gaat het nu met de CITO toetsen ? In een normale situatie zouden we eind deze maand starten met de afname van de CITO Midden toetsen. Zolang onduidelijk is hoelang de scholen gesloten blijven, maken we geen nieuwe planning. CITO zal over enige tijd zelf met een voorstel komen. Vast staat dat de kinderen eerst weer enkele weken normaal onderwijs moeten kunnen volgen, voordat er getoetst kan worden. Uitdelen nieuwe weekpakketten Op maandag 18 januari is er een ophaalmoment georganiseerd voor de Schuthoek locatie Zuidlaren om u als ouders in de gelegenheid te stellen om de weektaak en bijbehorende lesmaterialen op te halen. Hiervoor houden we het volgende tijdschema aan:  12.10 – 12.20 Achternaam beginnend met I t/m P  12.20 – 12.30 Achternaam beginnend met Q t/m Z 12.00 – 12.10 Achternaam beginnend met A t/m H  De uitgifte zal plaatsvinden via de ramen van de groepen. Groep 3 ook afhalen bij het lokaal van groep 7/8 en groep 1/2 afhalen bij het raam van het speellokaal. We willen u vragen per kind een stevige tas mee te nemen en u als ouders te clusteren als u bij elkaar in de buurt woont. Dit om het aantal contacten te beperken.  Het uitdelen van lespakketten op de locatie Zuidlaarderveen heeft al plaatsgevonden.  Ouders in de school Dagelijks wordt een aantal kinderen door u als ouders/verzorgers naar school gebracht voor de noodopvang. We stellen het erg op prijs dat u buiten afscheid neemt van uw kind(eren), zodat u ertoe bijdraagt dat er zo weinig mogelijk ouders de school binnen komen. Mocht het toch nodig zijn dat u even naar binnen moet, dan is het fijn om te zien dat u een mondkapje draagt. Alleen samen krijgen we Corona eronder. Margedagen Op maandag 1 februari zijn beide locaties gesloten voor noodopvang. Er staat dan een studiedag gepland voor het team die we al lang geleden hebben gepland. Op die dag worden er dus geen online-lessen gegeven en is er geen noodopvang mogelijk. Ook op 2 februari staat er een margedag gepland voor het team. Komende week nemen we een besluit of deze (2 februari) door zal gaan of verplaatst wordt naar een ander moment. Brief voor ouders Firma Heutink Er is de afgelopen periode zeer veel gebruik gemaakt van de digitale kanalen. Wij maken gebruik van MOO. Door overbelasting op de digitale kanalen konden sommige ouders / kinderen wel inloggen en sommige niet. In de bijlage vindt u een brief van onze leverancier Heutink , waarbij ze uitleg geven waardoor er storing heeft plaatsgevonden. Blijf gezond! De Schuthoek is een gezonde school. Wij vinden het belangrijk dat daar ook voldoende aandacht voor is. Wekelijks wordt er ook een beweegbrief gemaakt door onze vakleerkracht en zijn collega’s met daarin leuke gezonde tips om te eten en te bewegen. Ook is er dagelijks een filmpje met beweegtips die de kinderen thuis kunnen uitvoeren. Regelmatig bewegen is goed om gezond en fit te blijven . Voor actuele informatie over het Coronavirus verwijzen wij u naar www.rivm.nl/nieuws Met vriendelijke groeten, Team Schuthoek, locatie Zuidlaren, Zuidlaarderveen Bijlage1 Bijlage2

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Janet Meijer
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl